Informació del projecte

Avís legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial Reproducció de continguts
  • La Fundació IBIT autoritza expressament tant la divulgació com la reproducció de continguts que publica, sempre i quan no es reprodueixin els continguts presentats en la seva pàgina sense citar la seva procedència i la seva URL.
Autorització d'enllaços
  • S'autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment en les seves pàgines o llocs web d'enllaços a gestoli.illesbalearsqualitat.es, tant a la seva pàgina principal o índex com a qualsevol de les pàgines del lloc. No obstant això, es prohibeixen expressament els enllaços a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliquin la visualització d'aquestes en el navegador a través de marcs o frames. Quan els enllaços s'estableixin a qualsevol pàgina distinta de la pàgina principal del lloc, s'haurà d'indicar de forma expressa en el text de l'enllaç o de qualsevol altre forma, tant el nom del lloc enllaçat (gestoli.illesbalearsqualitat.es) com el fet que es tracta d'un enllaç a un hiperdocument extern i aliè al web que inclou l'enllaç.
Exempció de responsabilitat de l'autor
  • La Fundació IBIT no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que els visitants del lloc puguin fer del contingut d'aquest. De la mateixa forma, l'autor del lloc web no assumeix cap responsabilitat pels continguts, pel mal funcionament o per possibles danys derivats de les pàgines o llocs webs enllaçats per mitjà de "links" des de gestoli.illesbalearsqualitat.es
  • L'autor es reserva el dret a variar sense previ avís el contingut de qualsevol de les pàgines o seccions del lloc web gestoli.illesbalearsqualitat.es.
Acceptació de les condicions d'ús
  • L'accés com a visitant a gestoli.illesbalearsqualitat.es implica l'acceptació dels termes i condicions d'utilització del lloc web, en la forma en que aquests han quedat expressats en aquest avís legal.